Relining i Skåne

Lång erfarenhet av relining

Vi är ett företag som har lång erfarenhet av relining. Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter och i mark. Gemensamt för relining är att det ger mark/fastighetsägare, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en bekvämare och billigare lösning än att byta ut ledningarna genom traditionellt stambyte eller uppgrävning och byte av rören. Vi utför både större entreprenader och akuta servicearbeten.

Avlopp - Relining Skåne

Typer av relining

Skippa det traditionella stambytet där slitna rör byts ut mot helt nya. Idag finns det flera olika alternativ där rören istället renoveras invändigt med olika material och metoder. Du slipper därmed omfattande ingrepp där väggar och golv rivs upp och eventuella hyresgästerna får små störningar och kan tryggt bo kvar i sin bostad under renoveringen.

Strumpinfodring

Strumptekniken är en relinings metod som innebär att man vränger in ett foder ”strumpa” i rörsystemet som är impregnerat med en plast. Därefter låter man strumpan härdas under tryck. Strumpmetoden lämpar sig vid all invändig renovering i fastigheter , samlingsledningar , huvudledningar , servisledningar och dagvattenledningar. Vid grenrörsanslutningar monteras en grenförstärkning i samma flexibla material. Fodermaterialet består till 100% polyesterfiber med invändig PU-coating.

Sprayrelining Elasto flake

Den här metoden används för renovering av spill och dagvattenledningar . Sprayrelining utförs genom att belägga dem befintliga rören invändigt med Elasto Flake som är ett material som har en hög vidhäftningsförmåga och är flexibelt. Ett roterande munstycke slungar ut beläggningsmaterialet mot rörväggarna. Det här är en metod som använts i många år inom till exempel olje- och kärnkraftsindustrin.

Point relining

Point Line, även kallad punktlagning, kan beskrivas som en "strumpa" som används vid lagning av akuta och begränsade skador på avloppsrör. Resultatet blir ett permanent hållbart rör utan skarvar.

Så här går det till

JiMa jour - Relining Skåne

Steg 1 - Information

Det första steget är att informera om genomförandet. De boende och alla berörda får tydlig information om när och vad som kommer att ske. Det kan eventuellt vara en del frågor om hållpunkter i uppdraget och teknik som används. Vi besvarar alla frågor och informationen till boende planeras och genomförs gemensamt med beställaren. T ex behöver inte de boende flytta ut under arbetets gång.

JiMa erbjuder Relining Skåne

Steg 2 - Spolning/rensning

Innan arbetena påbörjas vidtas försiktighetsåtgärder och ofta används skyddspapper på de golvytor som vi kommer att arbeta på. Toaletter och installationer som eventuellt kan hindra monteras ned i lägenheterna. Spolning och torkning av de gamla avloppsrören sker sedan från golvbrunnar, anslutningar för toalett och handfat samt i från rensluckor.

Rörinspektion - Relining Skåne

Steg 3 - Filmning

En viktig del av utförandet är att noggrann inspektera avloppet och att dokumentera alla variationer. Inspektionen görs med en specialkamera som förs in i avloppet och alla rör kartläggas i detalj med anteckningar på ritningar och i en kontrollplan etc. Grunden för att applicera ett nytt rörsystem, inuti det gamla, är att veta hur avloppsystemet ser ut i förväg. Därmed kan också rätt åtgärder projekteras och bästa möjliga resultat erhållas. Vår filmning görs av SVTF auktoriserade rör-inspektörer.

JiMa fastigheter - Relining Skåne

Steg 4 - Relining

Baserat på inspektionen monteras sedan nya rör i de gamla genom vrängning (tryckluftsteknik) av en sk strumpa. Strumpan härdar under tryck ca 6 – 8 timmar efter applicering och ett sömlöst (skarvlöst) samt självbärande nytt rör har byggs upp genom hela avloppsstammen. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Därefter monteras den skräddarsydda grenförstärkningen med invändig monteringsteknik och kompletteras genom sprayteknik med nya rör i stick och anslutningar.

Vi inspekterar avloppsrör - Relining Skåne

Steg 5 - Kontroll

Montaget av nya rör med reliningsteknik kontrolleras efter utförda arbeten med avseende på kvalitet och önskat utförande. Kontrollen görs återigen med en specialkamera som leds in i de nya avloppsrören och dokumenterar arbetet med en tydlig spårbarhet. Filmningen av de nya rören görs av en ackrediterad filmare som utvärderar och skriven ett omdöme. Slutligen återmonteras alla avlägsnade toaletter och vattenlås.

Avlopp - Relining Skåne

Steg 6 - Överlämnande

Uppdragsgivaren får vid överlämnandet och avslutet av uppdraget en sammanställning av utförda arbeten och signerad kontrollplan samt all dokumenterande filmning. Materialet är en del i garantin och en instruktion för hantering och skötsel av de nya rören samt en vägledning vid eventuellt framtida rörarbete